Sútaž esejí
Téma súťaže pre rok 2017:
KDE NÁM BUDE SPOLU DOBRE?

LINK na súťaž
FB stránka

Každý hľadá dobré miesto pre život. Či už ostáva na rodnom mieste alebo odchádza za niečím: za lepším a bezpečným prostredím, za láskou alebo za prácou. Niekto skúša novú štvrť, nové mesto, ale aj novú krajinu. Na nových miestach však už žijú iní, neznámi a zatiaľ cudzí ľudia. Svet je v neustálom pohybe, kde sa z ľudí dobrovoľne či nútene stávajú nomádi a ich domovy sa menia na nepoznanie. Tí čo prišli, sú v meste noví, a tí čo ostali majú nových susedov. Ako by malo vyzerať miesto, kde bude spolu všetkým dobre? Dokáže architektúra vytvoriť lepšie miesto pre život? Ak áno, aká je potom sociálna úloha architekta v dnešnom svete?

Motto: ,,Mestá sú plné ľudí, ktorých len tak vidíš na okolo,,
Terry Pratchett, Muži v zbrani

,,Mestá majú schopnosť ponúknuť niečo každému, avšak len vtedy, ak všetci pomohli k ich stvoreniu,,
Jane Jacobs, Smrť a život amerických veľkomiest


Píše ti architektúra?
je súťaž esejí (nielen) o architektúre, ktorú organizuje o.z. Archimera a Spolok architektov Slovenska od roku 2010. Cieľom súťaže je vzbudiť u mladých ľudí záujem o architektúru ako každodennú súčasť ich života vyjadrením ich vlastných názorov v podobe autorských esejí týkajúcich sa vyhlásenej témy v danom roku. Má tak ambíciu vytvárať neprofesionálnu platformu na rozvoj autorského písania ako základu pre rozvoj architektonickej teórie a aktivizmu. Súťaž kladie dôraz aj na propagáciu verejného priestoru a úlohy architektúry v ňom.

Slovensko vo svojej histórii nikdy nemalo ustálenú platformu architektonickej teórie a nikdy tu ani nebolo možné podobné aktivity rozvíjať u mladej generácie. Súťaž literárnych esejí o architektúre chce byť jednou z možností ako upriamiť pozornosť mladých vzdelaných ľudí na dôležitú problematiku architektúry v spoločnosti. Takáto platforma poskytuje síce malú ale zaujímavú cestu ako budovať záujem širšieho spektra ľudí o hmotné a historické dedičstvo spoločnosti. Navyše cieľom súťaže je aj archivácia ich názorov pre budúce formovanie slovenskej architektúry a urbanizmu.

Cieľovou skupinou súťaže sú mladí ľudia vo veku do 35 rokov. Organizátori súťaže vyzývajú študentov a nedávnych absolventov vysokých škôl nielen architektonicky orientovaným, ale tiež s umeleckým, filozofickým, umenovedným alebo literárnym zameraním. Odborné vzdelanie ale nie je podmienkou pre účasť na súťaži a do súťaže sa môže zapojiť každý, kto inklinuje k téme a spĺňa vekovú hranicu. Ambíciou projektu je povzbudenie mladých ľudí vo vyjadrovaní a formulovaní ich názorov na architektúru a environment, v ktorom sa pohybujú a ktorého sú súčasťou. Publikáciou sa navyše ich názory zviditeľnia a vytvorí sa tak priestor na prípadnú diskusiu s nimi.

HARMONOGRAM SÚŤAŽE

Dátum vyhlásenia súťaže: 14.09.2017
Termín na zaslanie textov do súťaže: 20.11.2017
Hodnotiace zasadnutie poroty: 05.12.2017
Termín vyhlásenia výsledkov: 14.12.2017
Termín záverečnej diskusie so slávnostným odovzdaním cien: 09.01.2018

PODMIENKY A POŽIADAVKY NA ÚČASŤ V SÚŤAŽI
Jeden autor (respektíve kolektív) môže poslať jeden súťažný text (za jeden ročník súťaže).
VEK SÚŤAŽIACICH: Súťažiaci musia byť vo veku do 35 rokov.
FORMA PRÁCE: Práce písané formou eseje v slovenskom, českom jazyku fontom Arial 12 (riadkovanie 1,5) majú byť v rozsahu maximálne 5 normostrán t.j. 9000 znakov (bez bibliografie).
OBSAH PRÁCE: Práce musia zodpovedať téme. V práci sú povolené grafické ilustrácie.
Podklady prijaté do súťaže sa nevracajú.
Jazyk súťažných príspevkov: slovenský, český, anglický
Neuvádzajte Vaše meno na žiadnej strane súťažnej práce.

ZASLANIE SÚŤAŽNEJ PRÁCE
Súťažnú prácu je potrebné doručiť elektronicky do 20. novembra 2017 do 24:00 hod na adresu: pisetiarchitektura@gmail.com

Email musí obsahovať:

Súťažnú esej (vo formáte upravovateľnom .doc + vo formáte neupravovateľnom .pdf)
Vyplnenú a podpísanú prihlášku (vo formáte .pdf).PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE: Prihláška do súťaže je k dispozícií v časti PRIHLÁŠKA
Text zaslaný do súťaže nesmie byť do termínu vyhlásenia výsledkov nikde publikovaný ani inak zverejnený resp. sa uchádzať o cenu v inej súťaži.
Práce, ktoré nespĺňajú podmienky súťaže budú bez upozornenia vyradené zo súťaže.
O.z. Archimera a Spolok architektov Slovenska si vyhradzujú právo ako prvý publikovať ocenené resp. zúčastnené diela.
Účasť v súťaži je bez účastníckeho poplatku.
Súťažiaci zaslaním súťažnej práce čestne prehlasuje, že je autorom súťažnej práce a nie sú porušené autorské práva tretích osôb.
Súťažiaci zaslaním súťažnej práce súhlasí s použitím súťažnej práce do katalógu súťaže za účelom archivácie.

TÉMA SÚŤAŽE

Tému súťaže určuje organizátor súťaže. Pre 5.ročník súťaže v roku 2017 je určená téma súťaže: Kde nám bude spolu dobre?

HODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH PRÁC

Práce prihlásené do súťaže a spĺňajúce všetky podmienky súťaže bude hodnotiť porota zložená z odborníkov z oblasti architektúry, umenia, humanitných vied a literatúry. Jej konkrétne zloženie sprístupní verejnosti organizátor súťaže na informačnom webe súťaže počas trvania súťaže. Zasadnutie poroty prebehne 18. novembra 2015 v priestoroch Spolku architektov Slovenska v Bratislave. Hodnotenie súťažných prác je jednokolové. Porota z prihlásených súťažných prác vyberie tie, ktoré najlepšie spĺňajú ciele súťaže a rozhodne o udelení cien. O výsledku hodnotenia poroty bude spravený záznam, ktorý je záväzný. Zasadnutie poroty je neverejné. Rozhodnutie poroty je definitívne a nie je možné sa proti nemu odvolať.

ČLENOVIA POROTY

porota bude predstavená v priebehu mesiacov október a november

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa udeje elektronicky na internetových stránkach o.z. Archimera, Spolku architektov Slovenska ako aj na tejto oficiálnej stránke súťaže a na jej stránke na sociálnej sieti Facebook. Prípadne prostredníctvom tlačovej správy. Ocenení budú upovedomení písomne e-mailom a telefonicky.

Konečné slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže ako aj odovzdávanie diplomov a cien oceneným prebehne na kultúrno-spoločenskom podujatí v09.01.2018.

CENY
1. cena: 300 Eur + knižné ceny
2. odmena bez udania poradia: 100 Eur + knižné ceny
3. odmena bez udania poradia: 100 Eur + knižné ceny

Atribútom ceny a odmeny je diplom.
Porota si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť alebo odmeny rozdeliť inak.

ADMINISTRÁCIA SÚŤAŽE

Administrátora súťaže určuje organizátor súťaže. Administrátor má zároveň právo vylúčiť prihlásenú prácu, ak nespĺňa podmienky a požiadavky na účasť v súťaži.

VŠEOBECNE

Organizátor súťaže má právo upraviť alebo zmeniť podmienky súťaže. O týchto zmenách bude informovať prostredníctvom webu.
Atribútom Ceny je diplom.

Informácie o súťaži: pisetiarchitektura@gmail.com alebo na tel. č. 0948332708 (p. Martin Zaiček) a https://sites.google.com/site/pisetiarchitektura/ aktuálne informácie na https://www.facebook.com/pisetiarchitektura

TĚMA 2013 :
TÉMA 2012 : KOMU PATRÍ MESTO?-
TÉMA 2011 : KREATIVITA – ARCHITEKTÚRA - IDENTITA
TÉMA 2010 : MOJE MESTO BUDÚCNOSTI